Nascholingscursussen

Op nascholingsbijeenkomsten en cursussen verzorgd door CMA zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Voor deelname aan een reguliere nascholingscursus is online registratie noodzakelijk. Cursisten ontvangen per e-mail een bevestiging voor deelname.
 2. Facturatie vindt plaats na de registratie. De factuur dient te worden voldaan voor aanvang van de cursus door het gestelde bedrag over te maken naar het aangegeven rekeningnummer (o.v.v. factuur- en debiteurnummer).
 3. Tot 14 dagen voor aanvang van de nascholingscursus kan deelname kosteloos worden geannuleerd.
 4. Bij verhindering heeft de cursist de mogelijkheid om kosteloos deel te nemen aan een alternatieve cursus. Hiervoor moet voor aanvang van de oorspronkelijke cursus per e-mail een verzoek worden ingediend met opgaaf van redenen.
 5. CMA behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren, bijvoorbeeld vanwege een tegenvallend aantal deelnemers. Er zal in dat geval worden geprobeerd een alternatief cursusmoment overeen te komen met de cursisten. Lukt dit niet, dan worden gefactureerde bedragen na uiterlijk 14 dagen gerestitueerd.
 6. Deelnemers aan een cursus ontvangen een nascholingscertificaat. CMA is een CRKBO-geregistreerd nascholingsinstituut.
 7. Van deelnemers wordt verwacht om na afloop van een cursus een korte, anonieme evaluatie in te vullen.

Maatwerk

Voor maatwerkcursussen die op locatie / school worden gegeven, gelden de volgende (aanvullende) voorwaarden:

 1. Voor deelname aan een maatwerkcursus dient een afspraak gemaakt te worden met de coördinator nascholing. In overleg worden het aantal deelnemers, inhoud, tijdstip, duur, etc. bepaald.
 2. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt het maatwerk verzorgd door één of twee docenten van CMA.
 3. De kosten voor het maatwerk worden in overleg bepaald. Reiskosten en eventuele verblijfkosten voor de cursusdocenten zijn hierbij inclusief.
 4. Tot 7 dagen na het overeenkomen van de cursusdatum, maar uiterlijk 3 weken voor de cursusdatum, kan de overeenkomst kosteloos worden geannuleerd.
 5. Mocht de school na deze periode om zwaarwegende redenen de cursus moeten annuleren, zal worden geprobeerd in overleg een vervangende datum overeen te komen.

Privacy-statement

Persoonsgevoelige informatie wordt verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt en zullen alleen worden gebruikt ten behoeve van de cursus waarvoor u zich heeft aangemeld. Alle informatie die door cursisten of andere betrokkenen bij een cursus wordt gedeeld zal door CMA, haar medewerkers en cursusdocenten altijd vertrouwelijk worden behandeld en niet met derden worden gedeeld.

Klachtenregeling

CMA zal bij klachten alle klacht gerelateerde informatie altijd vertrouwelijk behandelen.

Wanneer u naar aanleiding van een cursus een klacht heeft, probeert u dit eerst op te lossen met de betreffende cursusdocent. Is de klacht van dien aard dat dit onmogelijk blijkt, dient u zich schriftelijk te wenden tot:

CMA
t.a.v. Klachtencommissie Nascholing
A.J. Ernststraat 169
1083 GT Amsterdam

U krijgt dan binnen vier weken een reactie. Indien het niet mogelijk is uw klacht binnen de gestelde termijn af te handelen, ontvangt u hiervan binnen vier weken bericht met een indicatie van de afhandeltermijn.

Wanneer uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld kunt u in beroep gaan bij een externe bemiddelaar, dhr. B. van Beek (beekbert[at]xs4all.nl). U ontvangt in dit geval van uw klacht binnen zeven dagen een ontvangstbevestiging. Indien het niet mogelijk is uw klacht binnen de gestelde termijn af te handelen, ontvangt u hiervan binnen vier weken bericht met een indicatie van de afhandeltermijn. De uitspraak van de externe bemiddelaar is voor CMA bindend. De consequenties die daaraan verbonden zijn zullen op korte termijn afgehandeld worden. De klacht en afhandeling daarvan zal maximaal twee jaar worden bewaard, ter verbetering van de cursus.

Contact

Voor contact over een cursus of voor meer informatie kunt u terecht bij de coördinator nascholing: nascholing@cma-science.nl. U ontvangt binnen één week reactie.