Aggregatietoestanden

In deze activiteit voert de leerling een relatief eenvoudig experiment uit: een zeepoplossing wordt met constante snelheid toegevoegd aan gedestilleerd water. De (toenemende) geleidbaarheid van de oplossing wordt continu gevolgd met behulp van een sensor. Zo ontstaat een diagram waarin de geleidbaarheid is uitgezet tegen de hoeveelheid zeepoplossing die is toegevoegd. Het gaat in deze activiteit om de vorming van micellen. Leerlingen koppelen de beweging van ionen door de oplossing aan de geleidbaarheid van die oplossing. Vervolgens komt de invloed van de omvang van het deeltje er bij: een los ion kan makkelijker door de oplossing bewegen dan een (grote) micel, waardoor de geleidbaarheid minder snel toeneemt dan wanneer alle ionen los voor zouden komen.

Lesactiviteit Kritische micelconcentratie

In deze activiteit onderzoekt de leerling de temperatuursverandering tijdens verdamping. Dit doen zij door gebruik te maken van een temperatuursensor en een kleine hoeveelheid water en alcohol te laten verdampen

Lesactiviteit Verdamping van water (demo)

In deze activiteit onderzoekt de leerling de verdamping van drie verschillende alcoholen. Hiervoor gebruiken zij ??n of meer temperatuursensoren om de temperatuursverandering tijdens verdamping in kaart te brengen.

Lesactiviteit Verdamping van alcoholen (demo)

In dit voorbeeld wordt het afkoelen van stearinezuur waarbij het overgaat van vloeistof naar vaste stof bestudeerd. Het is een basisexperiment waarbij ??n temperatuursensor wordt gebruikt en de temperatuurmetingen in real-time op het scherm verschijnen.

Lesactiviteit Afkoelen van stearinezuur (demo)

Analysemethoden

In deze activiteit maken we kennis met de BT45i gaschromatograaf. We maken een chromatogram van waterstof. We gebruiken het toestel van Hofmann om waterstof en zuurstof te maken. Het waterstof injecteren we in de GC en bekijken het chromatogram.

Lesactiviteit Introductie gaschromatografie (Waterstof) (demo)

Biochemie

Evenwichten

In deze activiteit onderzoeken leerlingen het verdelingsevenwicht van het tweelagensysteem jood in water en jood in hexaan (wasbenzine). Leerlingen bouwen een dynamisch model om te bestuderen welke variabelen welke invloed uitoefenen op (het instellen van) een verdelingsevenwicht

Lesactiviteit Verdelingsevenwicht (demo)

Reactiekinetiek

In deze activiteit bekijken leerlingen de reactie tussen thiosulfaat-ionen en zoutzuur. Door met behulp van een troebelheidssensor de hoeveelheid licht die door het mengsel wordt doorgelaten te meten, kan de reactiesnelheid bepaald worden. Door deze meting in de tijd uit te voeren, kan de reactie-orde bepaald worden.

Lesactiviteit Reactiesnelheid en reactie-orde (demo)

In deze activiteit onderzoeken leerlingen de invloed van de verdelingsgraad m.b.v. bruistabletten. Eerst voeren zij een 'blanco' meting uit: een volledige bruistablet wordt gemengd met water. Vervolgens gaan zij zelf een onderzoeksopzet bedenken om de invloed van de verdelingsgraad te onderzoeken.

Lesactiviteit Invloed van de verdelingsgraad (demo)

Redoxreacties

In deze activiteit krijgt de leerling een afgesloten erlenmeyer met een kleurloze (of lichtgele) vloeistof. Om de proef in te leiden, kan de docent de vloeistof heftig schudden. Vervolgens gaan de leerlingen zelf onderzoek doen met behulp van onder andere een ORP-sensor.

Lesactiviteit De blauwe fles

Thermodynamica

In deze activiteit wordt de temperatuurverandering van water ten gevolge van het verbranden van voedsel onderzocht. Daarna berekenen de energie die tijdens de verbranding is vrijgekomen om vervolgens de energie-inhoud van het voedsel te bepalen.

Lesactiviteit Energie uit voedsel (demo)

In deze activiteit wordt de temperatuurverandering tijdens vier verschillende chemische reacties gemeten. Vervolgens moeten de leerlingen aangeven of het een endo- of exotherme reactie betreft.

Lesactiviteit Endo- en exotherme reacties (demo)

Zuren en basen